Disclaimer

Disclaimer Woningmatch november 2021:

Deze disclaimer geldt voor alle website(s) en domeinen waarvan Teer Makelaars B.V. eigenaar is. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten: Op de inhoud en vormgeving van de Woningmatch en andere website(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen: teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en/of videofragmenten) en de programmatuur, alles in de ruimste zin genomen, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Teer Makelaars B.V. en worden beschermd door de wetgeving.

Uitsluiting van aansprakelijkheden:

Woningmatch is onderdeel van Teer Makelaars B.V. en valt niet onder de NVM voorwaarden. Teer Makelaars B.V. geeft geen enkele garantie op volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren om de juistheid en volledigheid van de vermeldde informatie zelfstandig te verifiëren voordat u enig actie onderneemt of nalaten constateert. Verder sluit Teer Makelaars B.V. iedere aansprakelijkheid
nadrukkelijk uit voor o.a.:

  • De inhoud en/of juistheid van de op de website(s) van Teer Makelaars geplaatste gegevensen informatie, waaronder de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en iedergebruik daarvan begrepen teksten, afbeeldingen, grafica, geluids- en/of videofragmenten,software en andere objecten; (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, ofverband houdende met het bezoek van de website(s), of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgenvan toegang tot de website.

  • Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonderenige kennisgeving worden aangebracht en doorgevoerd.

  • Koppelingen naar websites die niet in eigendom van Teer Makelaars B.V. zijn. De website(s) van Teer Makelaars B.V. kunnen koppelingen en hyperlinks bevatten naar websites van derden. Teer Makelaars B.V. heeft geen zeggenschap of inbreng over deze websites.

  • Teer Makelaars B.V. is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze websites en sluit daarmee iedere aansprakelijkheid uit.


Misbruik

Teer Makelaars B.V. behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de
webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden gebruik
te maken. In aansluiting daarop kan Teer Makelaars B.V. de toegang tot de webpagina monitoren.

Berichtgeving vanuit Woningmatch/Teer Makelaars B.V.

Indien u berichten ontvangt die niet voor u bestemd zijn, verzoeken wij u dit aan de afzender (Teer
Makelaars B.V.) te melden en alle originele berichten te verwijderen. U mag informatie die u
toegestuurd krijgt vanuit Woningmatch niet verder verspreiden en delen met derden. Aan de inhoud
van ieder berichtgeving vanuit Woningmatch kunnen geen rechten worden ontleend.

Toepasselijkheid:

Door de website(s) van Teer Makelaars B.V. te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en
accepteert u dat u op het gebruik van Teer Makelaars B.V. – website en diensten zoals Woningmatch
het Nederlands recht van toepassing is. Woningmatch is onderdeel van Teer Makelaars B.V. en valt
niet onder de NVM voorwaarden.